Skundų nagrinėjimo tvarka

Jei manote, kad draudikas pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, galite raštu kreiptis į draudimo bendrovę – pateikti skundą.

Skunde nurodykite ginčo aplinkybes bei savo reikalavimus. Jei iš draudimo bendrovės negausite Jus tenkinančio atsakymo į skundą, galite kreiptis į Lietuvos banką ar į teismą. Toliau rasite trumpai aprašytą bendrą ginčų nagrinėjimo tvarką. 
Daugiau informacijos ieškokite savo draudimo bendrovės internetiniame puslapyje (turėkite omenyje, kad ginčų nagrinėjimo tvarka gali skirtis, nes kiekviena bendrovė turi savo tvarką) ir Lietuvos banko internetiniame puslapyje.

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės yra patvirtintos Lietuvos banko nutarimu.

  • Ginčų nagrinėjimo tvarka draudimo bendrovėje

Skundo pateikimas

Skundo pareiškėjas turi užpildyti skundo pateikimo formą. Skundai teikiami raštu, tvarkingai ir aiškiai parašyti valstybine kalba. Formoje turi būti nurodyta pareiškimo data, pareiškėjo duomenys (vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija), draudimo rūšis ir draudimo liudijimo numeris, išdėstyta skundo esmė ir aiškiai motyvuoti reikalavimai. Prie formos yra pridedamas papildomai pateikiamų dokumentų sąrašas. Dokumentas turi būti pasirašytas pareiškėjo.
Skundas gali būti pateikiamas pareiškėjui patogiausiu būdu – atvykstant į draudimo bendrovę arba nusiunčiant skundą paštu, elektroniniu paštu ar faksu.

Skundo nagrinėjimo terminai

Draudimo bendrovė privalo išnagrinėti rašytinį vartotojo kreipimąsi ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl to susitarė vartotojas ir finansų rinkos dalyvis. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių finansų rinkos dalyvis negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą, aiškiai nurodęs atsakymo į vartotojo kreipimąsi vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio vartotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.
Draudimo kompanija skundus nagrinėja ir atsakymus teikia neatlygintinai.

Kokie skundai nėra nagrinėjami

  • Skundai, kuriuose trūksta esminės informacijos apie skundo pateikėją (vardo, pavardės, adresato, kontaktinių detalių, t.t.), skundo esmę, reikalavimus ir t.t.
  • Skundai, prie kurių nepateikiami reikalingi papildomi dokumentai.
  • Skundai, kuriuose keliami klausimai nėra priskiriami įmonės kompetencijai.
  • Vartotojų ir draudimo bendrovės ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvos banke

Jei draudimo bendrovė nepateikė atsakymo į pareiškėjo skundą per 15 darbo dienų (išskirtiniais atvejais, apie tai informavusi pareiškėją – per 35 darbo dienas) arba atsakymas pareiškėjo netenkina, tuomet jis turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo su draudiku išsprendimo.

Terminai

Tai padaryti galima praėjus ne daugiau nei vieneriems metams po kreipimosi į draudimo bendrovę.

Vartotojo ginčas su draudiku turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo vartotojo kreipimosi su visais reikiamais dokumentais gavimo Lietuvos banke dienos. Ypatingais atvejais, atsižvelgdamas į ginčo sudėtingumą, Lietuvos bankas turi teisę motyvuotai pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

Lietuvos banko sprendimas

Įsidėmėkite, kad Lietuvos banko sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio, tad neprivalomas nei skundo pateikėjui, nei draudikui. Jei ginčo nepavyksta išspręsti su Lietuvos banko pagalba, tuomet galima kreiptis į teismą. Į teismą kreiptis galima ir prieš tai nesikreipus į Lietuvos banką. Teismo priimamas sprendimas yra privalomas.
Lietuvos bankas vartotojų ir draudikų ginčus nagrinėja neatlygintinai. Daugiau informacijos apie draudikų ir vartotojų ginčų nagrinėjamą galite rasti čia.